• פרק א' מבוא והגדרות

1. מבוא:

1.1. בעלי האתר ומפעיליו, בעלי המניות, בעלי השליטה, חברות קשורות ומי מטעמם של כל אלו יקראו להלן ביחד ולחוד "החברה".
1.2. אתר Ts-Tax.co.il עשוי לכלול גם אתרים נוספים שיתווספו מעת לעת בהתאם לשיקול דעת החברה (להלן: "אתרי המשנה").
1.3. כל האמור בתנאי השימוש באתר זה חל גם על כל אתרי המשנה אולם ייתכן ובאתרי המשנה תהיינה תוספות בהתאם לשירות שיינתן בהם.
1.4. השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו באמצעות מכשירי קצה שונים כפוף לתנאי השימוש באתר ("תנאי השימוש") אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר ובתכניו מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלו.
1.5. באם בחלק מהמדורים באתר ו/או באתרי המשנה חלים תנאי שימוש נוספים או ספציפיים הם יחולו בנוסף לתנאי השימוש המפורטים בתקנון השימוש.
1.6. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן תנאי שימוש אלו מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. תוקפו של שינוי תנאי השימוש יחל מרגע פרסומו.
1.7. אם הינך מתחת לגיל 18, אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה יחד עם הוריך (או אפוטרופוס אחר).
1.8. בשימושך באתר אתה מסכים להיות קשור ולפעול על פי התנאים המוזכרים כאן (כפי שתוקנו ו/או מעודכנים מעת לעת) (להלן: "התנאים") ומאשר בזאת כי קראת והינך מסכים לתנאים אלו. אם אינך מסכים באופן מלא לכל התנאים המפורטים בתקנון השימוש, אנא הפסק מיד כל שימוש נוסף באתר.

2. ויתור והגבלת אחריות

2.1. המידע, התכנים והשירותים (ביחד: "השירותים") המוצעים לך באתר מוצעים AS IS והחברה, מנהליה, בעלי מניותיה, בעלי שליטה בה, חברות הקשורות אליה ומי מטעמם של כל אלו לא יישאו בכל אחריות להתאמתם לצרכיך ו/או למטרותיך.
2.2. במידה ויוצעו באתר שירותים אשר יינתנו על ידי צד שלישי ("שירותי צד שלישי"), שירותים אלו יהיו באחריותם הבלעדית של הצדדים השלישים המפעילים אותם, והחברה לא תישא בכל אחריות לנזק, אובדן, חסרון כיס, עוגמת נפש וכל נזק אחר מכל מין וסוג שהוא שייגרם לגולש כתוצאה מהשימוש בשירותי הצד השלישי.
2.3. באתר תוכלו למצוא מגוון של תכנים ומידע לרבות תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual) או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): מאמרים מקצועיים, הודעות, חוות דעת, תגובות, כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, קבצים, ניתוחים, תכנים, הערכות, קישורים, בטקסט, בתמונות ו/או בקול, וכל מידע אחר שיועמד לרשות המשתמשים באתר בכל אמצעי שהוא, הקיים כיום או שיהיה קיים בעתיד, לרבות באמצעות מכשירי הקצה השונים, בנוגע למוצרים ולנותני שירותים שונים ("התכנים").
2.4. באתר ייתכן ויתפרסמו הן תכנים שמקורם במשתמשי האתר והן תכנים שמקורם בחברה ו/או תכנים שמקורם באתרים אחרים לרבות אתרים פרטיים ואתרי ממשלה; החברה לא תהא אחראית לעדכון המידע ו/או לטעויות ו/או להשמטת פרטים ו/או לאי-דיוקים, העלולים להתרחש כתוצאה משימוש בתכני האתר.
2.5. התכנים שבאתר אינם מהווים תחליף לייעוץ משפטי. האמור באתר מהווה מידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה ייעוץ משפטי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. כל פעולה שנעשית ע"פ התכנים האמורים באתר זה הינה על אחריות המשתמש בלבד והחברה לא תישא בכל אחריות לנזק, להוצאה ו/או לחסרון כיס שיגרמו למשתמש כתוצאה מכך. בכל מקרה ספציפי יש לפנות לייעוץ משפטי פרטני.
2.6. השימוש באמור באתר זה אינו יוצר יחסי עו"ד לקוח בדרך כלשהי, בין החברה ובין המשתמש והחברה אינה אחראית בשום צורה ואופן לתוצאות השימוש במידע המובא באתר זה.
2.7. מטרת התכנים המופיעים באתר לסייע למשתמשים להרחיב את בסיס הידע האישי שלהם בלבד ולאפשר להם לדעת יותר, בטרם הם פונים אל עורך דין או כל מומחה אחר. לעיתים, התכנים מבטאים אסכולה משפטית מסויימת או דיעה אישית של הכותב בלבד. התכנים שבאתר, כראוי לתכנים משפטיים, הנם תלויים בנסיבותיו ובעובדותיו של כל מקרה וכן בתחולתם של החוקים באותו הזמן, ולכן יש להתייחס אליהם במידת הזהירות הנדרשת.
2.8. האחריות על כל התכנים המופיעים והמתפרסמים מעת לעת במדורים השונים של האתר, לרבות, פינות מומחים למיניהן, טיפים, המלצות, הכוונות, כתבות, מאמרים, הפניות לכתבות ו/או מאמרים, לינקים לאתרים דומים או קשורים וכל נתון אחר מכל מין וסוג שהוא, היא על הכותבים ו/או המפרסמים בעצמם ו/או על המוציאים לאור הרלבנטיים, הכול על פי נסיבות העניין. החברה לא תישא בכל אחריות לנזק, אובדן, חסרון כיס, עוגמת נפש וכל נזק אחר מכל מין וסוג שהוא שייגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על האמור בתכנים.
2.9. החברה אינה אחראית בכל צורה שהיא לשירותי הצד השלישי וכן לשימוש ו/או התוכן המפורסם באתרים אליהם מפנה האתר ו/או פרסומות באתר. כל שימוש באתרים אלו ייעשה על אחריותך הבלעדית.
2.10. החברה דוחה כל אחריות המוטלת עליה במפורש או מכללא, לרבות כל אחריות בגין שירותי הצד השלישי, הפרעה בשימוש באתר, הימצאותם של וירוסים, תוכנות או קבצים הרסניים, איכות ודייקנות האתר והמידע שבאתר, התאמה לכל מטרה, שלמות, אמינות, התאמה לתוכנות שבמחשב המשתמש ולאינטגרציה, ואינה מתחייבת, כי השימוש באתר ו/או בשירותים ו/או בשירותי הצד השלישי לא יופרע ו/או יהיה חסין מפני הפרעות ו/או קלקולים ו/או תקלות ו/או כשלים ו/או נזקים כלשהם.
2.11. החברה לא תהא אחראית, בכל מקרה ועל פי תיאוריה משפטית כלשהי (לרבות נזיקית, חוזית, עשיית עושר וכדומה), כלפיך ו/או כלפי כל אדם אחר, במישרין ובעקיפין, לכל נזק ישיר או עקיף, הנובעים משימוש באתר ו/או בשירותים ו/או בשירותי הצד השלישי ו/או בשל חוסר יכולת לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים ו/או בשירותי הצד השלישי ו/או מאי תקינותו של האתר ו/או בשל אובדן מידע ו/או נזק למחשבך ו/או למידע המאוחסן במחשבך ו/או נזק הנובע ממחיקה מלאה או חלקית של המידע המאוחסן ולכל נזק אחר שהוא בין אם הנזק צפוי ובין אם שאינו צפוי, והנך מצהיר בזאת, כי אתה אחראי באופן בלעדי לכל שימוש אשר אתה עושה באתר ו/או בשירותים ו/או בשירותי הצד השלישי.
2.12. מובהר, כי (א) בכל מקרה של סתירה בין נוסח המופיע בפרסום כלשהו מטעם החברה לבין הנוסח המופיע ברישומי החברה, יגבר הנוסח המופיע ברישומי החברה; (ב) בכל הנוגע לכל פרסום מטעם החברה, החברה שומרת על הזכות לבטל את הפרסום (ג) כל פרסום מטעם החברה לא ייחשב כהצעה מחייבת, ואלא אם הוסכם אחרת בין הצדדים, כל התקשרות כלשהי בין החברה לבין צד שלישי מותנית באישורה מראש ובכתב של החברה.
2.13. אתר זה נועד לשימוש פרטי בלבד וכל שימוש מסחרי בו ללא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של החברה הינו אסור.
2.14. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשלוח מעת לעת עדכונים ו/או חומרים פרסומיים אחרים למשתמשים באמצעות דואר אלקטרוני ו/או באמצעות הודעות טקסט לטלפון הנייד.
2.15. המילה "שימוש" על הטיותיה השונות המופיעה ב"תנאי השימוש", תכלול את הפעולות הבאות: ביקור באתר ו/או גלישה באתר ו/או רישום באתר ו/או כל שימוש אחר באתר.
2.16. כמו כן, כל "תנאי השימוש" מנוסחים בלשון זכר לצורך נוחות הכתיבה בלבד אולם הם יחולו על כל משתמשי האתר בין אם מדובר בזכר ו/או נקבה ו/או יחיד ו/או חברה או כל ישות משפטית אחרת.

פרק ב' – מדיניות הפרטיות

3. רישום ומסירת מידע

3.1. אוסף מידע
מטרת פרק זה היא לוודא שאתה מודע ומודע באופן מלא לגבי היקף ואופי המידע שהחברה אוספת ו/או מקבלת בדרך אחרת ממך או אודותיך בעת השימוש באתר, וכיצד הוא מעובד ו/או משמש לשימוש אחר על ידי החברה. על ידי שימוש באתר, הנך מאשר ומסכים בזאת את הסכמתך המדוברת לתנאים המפורטים להלן.
3.2. מידע אישי
3.2.1. כדי להירשם לשירותים מסוימים באתר, ייתכן ותתבקש לספק לחברה פרטים אודותיך לרבות, בין היתר, שמך המלא, כתובת דואר אלקטרוני, מען ומספר טלפון; חלק מהנתונים שתתבקש למסור הינם פרטי חובה, כלומר לא ניתן להירשם מבלי למסור פרטים אלו; פרטי החובה יסומנו באופן מפורש. ("מידע אישי").
3.2.2. אנו מודיעים בזאת כי הנך מאשר בזאת כי אין לך כל התחייבות משפטית למסור לנו מידע אישי בעת השימוש באתר, והוראתו מבוססת על רצונך החופשי בלבד. עם זאת, ידוע לך כי ללא מתן מידע אישי, לא נוכל להשיב ו/או להגיב באופן אחר להודעותיך באתר וייתכן כי לא תוכל לראות חלק מהתכנים באתר.
3.2.3. על ידי שימוש באתר והעלאת מידע אישי לאתר, הנך מצהיר ומסכים בזאת את הסכמתך המודעת: (א) המידע האישי שלך, יש לך את הזכות המשפטית לספק לנו מידע אישי זה והוא הושלם , מדויק ואמיתי; (ב) המידע האישי שלך ישמור במאגר המידע שלנו, וככל שיידרש על פי החוק הישראלי יירשם אצל הרשם הישראלי. (ג) איננו טוענים לבעלות על הפרטים האישיים שלך. עם זאת, כאשר אתה מעלה פרטים אישיים לאתר האינטרנט, אתה מעניק בזאת לחברה רישיון בלתי מוגבל, ללא תמלוגים, ללא הגבלה, להשתמש במידע האישי שלך ולהעביר אותו לצדדים שלישיים.
3.2.4. החברה תהא רשאית לנהוג במאגר המידע האישי של הגולשים הרשומים בהתאם להוראות הדין ולעשות במאגר המידע של הגולשים הרשומים שימוש, בין היתר, לצורך דיוור מידע ותכנים אל הגולשים הרשומים (בדואר ו/או בדואר אלקטרוני ו/או בפקסימיליה ו/או בהודעות טקסט לטלפון הנייד), לרבות דברי פרסומת של בתי העסק השונים ו/או המפרסמים שונים.
3.2.5. לחברה לא תהא כל אחריות לשימוש בלתי מורשה של כל צד ג' באמצעות הנתונים המופיעים במידע האישי. במידה שתבחר לחלוק מידע זה עם צד ג' כלשהו, תישא באחריות לכל הפעולות שיתבצעו באמצעות הנתונים שלך.
3.2.6. השימוש במידע האישי שייאסף על ידי החברה , ככל שייאסף, ייוחד, בין היתר, למימוש היעדים הבאים:

  • התאמה אישית של מרכיבים ונושאים באתר בהתאם לתחומי התעניינותך השונים וציפיותיך.
  • התאמה אישית של מודעות ופרסומות המועלות באתר במסגרת שימושך בו בהתאם לצרכיך וציפיותיך.
  • קבלת/שליחת דואר אלקטרוני ו/או הודעות SMS לטלפונים ויצירת קשר עמך בדרכים אחרות בכפוף להוראות הדין.
  • מתן אפשרות לרכישת או מכירת מוצרים שונים.
  • משלוח דואר אלקטרוני ו/או הודעות SMS על ידי החברה עצמה וזאת בכפוף להוראות הדין. במסגרת זו תוכל החברה להביא לידיעתך מבצעים שונים אשר עשויים לעניין אותך באופן אישי, מידע נוסף על זה המצוי באתר בדבר תחומי פעילותה של החברה ועוד. באם בעתיד תהיה מעוניין להפסיק שירות זה כל שיהיה עליך לעשות הוא להודיע לחברה והשירות יופסק בסמוך לאחר מכן.
  • בנוסף לשימושים הספציפיים במידע לטובתך האישית, ייתכן וייעשה שימוש כללי במידע שנאסף לצורך שיפור השירותים הניתנים במסגרת האתר, שינוי וייעול מבנה האתר, הרחבת תחומי הפעילות של האתר או צמצומם ומטרות נוספות לפי שיקול דעת החברה וזאת לטובת המשתמשים והגולשים והפעילות של האתר. 

3.2.7. העברת מידע אישי. אנו עשויים להעביר מידע אישי שהועלה לאתר למרכזי נתונים של צדדים שלישיים הנמצאים בישראל, למטרות אחסון ו / או גיבוי, ועשויים להשתמש בספקי ענן ברחבי העולם לאחסון המידע האישי.
3.3. מידע אנונימי
3.3.1. אנו עשויים לאסוף מידע אנונימי כאשר אתה משתמש באתר. באמצעות האתר, אתה מעניק לנו בזאת רישיון בלתי מוגבל, בלתי בלעדי וללא תמלוגים, ללא הגבלת הסכמתך, ומסר את הסכמתך לאיסוף, שימוש והעברה של מידע אנונימי לצדדים שלישיים, הכל כמפורט להלן.
3.3.2. כיצד אנו משתמשים במידע אנונימי. אנו עשויים להשתמש במידע אנונימי למטרות מחקר מסחרי; שיפור האתר על ידי יצירת ניתוח מערכות ונתונים סטטיסטיים; כדי לפקח ולנתח את השימוש באתר, לצורך ניהול טכני ופתרון בעיות, לאכוף את התנאים ו / או כל מטרה משפטית אחרת כפי שנראה לנו, ואתה בזאת מצהיר ומייצג שלא תהיה לך תביעה ו / או דרישה, מכל סוג שהוא כלפינו בהקשר זה.
3.3.3. כיצד אנו אוספים מידע אנונימי. אנו עשויים להשתמש במספר טכנולוגיות, כגון Google Analytics או טכנולוגיות דומות אחרות, כדי לאסוף מידע אנונימי. ייתכן שתוכל לחסום, למחוק או להשבית טכנולוגיות אלה אם הדפדפן / היישום / המכשיר שלך מתיר אפשרות כזו. עם זאת, פעולה זו עלולה להפריע ליכולתך להשתמש באתר (אם כולו או חלקו).
3.3.4. העברת מידע אנונימי. מידע אנונימי עשוי להיות מועבר ומאוחסן במרכזי נתונים של צדדים שלישיים הנמצאים בישראל ויכול להשתמש בספקי ענן ברחבי העולם כדי לאחסן את המידע האנונימי. אנו רשאים להעביר ו / או לחשוף מידע אנונימי אחר בקשר עם מיזוג, רכישה, רה – ארגון או מכירה של נכסים או במקרה של פשיטת רגל.
3.4. קבצי Cookie
3.4.1. "Cookie" הינו קובץ טקסט קטן אשר מועבר לכונן הקשיח שבמחשבך האישי על ידי שרת אינטרנט. באתר מתבצע שימוש ב- Cookie בכדי ששרתי האתר יוכלו לזהות אותך במהירות וביעילות גם כאשר אתה חוזר ומבקר באתר. המידע המצוי על ה Cookie ובו עושה החברה שימוש הינו מוצפן, כך שרק החברה יכולה לקרוא ולהבין את המידע הזה.
3.4.2. בהסכימך להסכם זה אתה מתיר לחברה להשתיל "Cookie" על מחשבך, להשתמש במידע האגור ב Cookie ולזהותך על פיו.
3.5. אבטחה והגנה על נתונים
אנו מתייחסים ברצינות רבה לשימור המידע, ומשתמשים במגוון שיטות כדי לנסות להגן על המידע מפני אובדן או שימוש בלתי מורשה או גישה כאשר הוא נמצא ברשותנו או בשליטתנו, לרבות אמצעים פיזיים, טכניים וארגוניים סבירים המגבילים את הגישה אל המידע. עם זאת, איננו מבטיחים שכל מידע (כולל מידע אישי) יהיה מוגן באופן מלא מפני גילוי או שימוש בלתי מורשים. בצע פעולות להגנה על המחשב ו / או המכשיר הנייד מפני גישה או שימוש לא מורשים.

4. הגבלת אחריות של החברה ומי מטעמה

4.1. החברה אינה אחראית ולא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים ו/או לזמינות השירותים הנמצאים באתר ו/או באתרים מקושרים (לרבות בנוגע לתכנים הנמסרים לפרסום) ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר.
4.2. כמו כן החברה אינה אחראית ולא תישא בכל אחריות לכל נזק, אי נוחות, אובדן, עוגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו (לרבות על ידי קטינים וכתוצאה מנגיפי מחשב) ו/או בשל הורדה של כל חומר מהאתר (Download) ו/או בשל חדירה בלתי חוקית ושימוש או שיבוש התכנים על ידי צדדים שלישיים.
4.3. החברה לא תישא בכל אחריות לתוכן המודעות והמידע המסחרי שיפורסמו באתר, לרבות לתוכן שיועבר בין גולשי האתר במסגרת חוות דעת, המלצות, קישוריות אל מקורות ו/או מאגרי מידע ו/או שירותים ו/או אתרי תוכן אחרים וכיו"ב. למען הסר ספק, מובהר ומוסכם בזה, כי הצבת מודעות, קישוריות ומידע מסחרי באתר לא תתפרש כהצעה להשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד או הסכמה או מתן חסות של האתר, במפורש או מכללא לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי המפרסמים באתר. כמו כן, החברה אינה נותנת חסות, מעודדת, מציעה, מסכימה או מביעה דעתה לגבי נכונותם ו/או דיוקם ו/או רמתם ואיכותם של התכנים ו/או של כל מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים באתרים אחרים ו/או בכל תוכן, מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות שהאתר או שאתרים אחרים מפנים אליהם וכל הסתמכות של המשתמש על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה כאמור, לרבות במידע תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם, נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.
4.4. התכנים והשירותים המופיעים באתר נועדו לספק אינפורמציה בלבד ואינם בגדר עצה, המלצה או חוות דעת משפטית הניתנת על ידי החברה ואינם בגדר תחליף לייעוץ משפטי פרטני אשר ניתן ללקוח לאחר התקשרות עימו בהסכם נפרד.
4.5. כל עסקה שתעשה בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים באתר או באמצעות קישור (Link) לאתר צד שלישי, לרבות האתרים המקושרים, אינה כוללת את החברה כצד בעסקה, ותסוכם ישירות בין המשתמש לבין המפרסם הנוגע בדבר. החברה אינה צד לכל עסקה כזו, היא לא תישא באחריות לשירותים ו/או למוצרים שיוצעו במודעות המתפרסמות באתר או באתרים אליהם הגעת באמצעות קישורים מהאתר ולרכישות אשר יתבצעו באמצעות פרסומים אלו, והיא לא תיקח חלק במחלוקות אם וכאשר יתעוררו בין הצדדים השונים בעסקה. פרסומת המוצגת באתר מטעם גורם שאינו החברה הינה קניינו של המפרסם ולפיכך אין לעשות בה שימוש הפוגע בזכות המפרסם. החברה איננה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. החברה רשאית לסלק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, להוסיף קישורים חדשים או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. כמו כן, הימצאותו באתר של קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין.
4.6. היה והחברה ו/או מי מטעמה ניסו (או ינסו) מרצונם הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה ו/או פנייה של משתמש באתר שבחר לבצע פעולה באתר אחר, סיוע זה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על החברה ו/או מי מטעמה בגין כל פעולה שבוצעה באתרים אחרים ו/או באמצעותם. באותו אופן, לא יתפרש דבר בתנאי השימוש אלו, בשום אופן, כמטיל אחריות כלשהי על החברה ו/או מי מטעמה בגין פעולה כלשהי שמשתמש ביצע באתרים אחרים ו/או באמצעותם.
4.7. השימוש באתר ובתכנים ניתן כמות שהוא (as is) בהתאם להחלטת החברה, ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הפרסום באתר ובמכשירי הקצה. השימוש, אפוא, בתכנים המוצגים באתר, במכשירי הקצה ובשירותי האתר, ייעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה.
4.8. החברה אינה מתחייבת ששירותי האתר יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, לא יופרעו ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי החברה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכול בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל החברה או אצל מי מספקיה.
4.9. החברה רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בקשר לכך.

5. קניין רוחני

5.1. כל הדפים המצויים באתר, לרבות הנתונים והמידע שהם מכילים, הם רכושה הבלעדי של החברה ואין לראות במידע ובשירותים המסופקים על ידה באתר כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניינה הרוחני של החברה או של צדדים שלישיים. אין להעתיק או לפרסם את דפי האתר במלואם או בחלקם ו/או לעשות בהם או במידע שבתוכם שימוש כלשהו, לרבות שימוש מסחרי, ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של החברה. זכויות היוצרים ברעיון העומד ביסוד האתר, לרבות עיצוב האתר, סימניו המסחריים וכן בכל פעולה אחרת באתר הייחודית והבלעדית לחברה, שמורים לחברה. כמו כן, אין להכניס באתר שינויים, להעתיק, לפרסם, לבצע בפומבי, לשכפל, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, לפרסם למכור, להשכיר, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל או למסור לצד שלישי כל חלק מן האתר בלא קבלת הסכמתה של החברה בכתב ומראש.
5.2. בעצם הרשמתך לאתר, כאמור בתקנון זה, הנך מקנה לחברה רישיון-חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, למסור לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בכל התכנים שאתה מעלה לאתר, ובכל דרך נוספת, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, באתר, בדברי דפוס, באמצעי תקשורת דיגיטליים, לרבות באתרי אינטרנט נוספים, ולא תהא לך כל תביעה ו/או טענה כלפי החברה בקשר לשימוש בתכנים אשר הועלו לאתר על ידך כאמור לעיל. העלאת תכנים לאתר על ידך מהווה הסכמתך להמחות באופן בלתי חוזר לחברה את כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים בתכנים וכן לכך כי לא תהיה זכאי לכל תמורה בגין שימוש תכנים כאמור וכי לא תוכל לבוא בכל טענה ו/או דרישה שעניינה הפרת זכויות יוצרים ו/או כל דרישה לתשלום.
5.3. הנך מתחייב ומצהיר כי הנך בעל מלוא זכויות היוצרים והזכויות המוסריות בתכנים אשר מועלים על ידך לאתר וכי אין בפרסום התכנים על ידך משום פגיעה בזכות כלשהי של צדדים שלישיים, לרבות על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ו/או חוק זכויות יוצרים התשס"ח-2007 ו/או חוק איסור לשון הרע התשכ"ה- 1965 ו/או כל חוק אחר.

6. שיפוי

הנך מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל תביעה, דרישה, נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או כל הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכר טרחת עורך דין (סביר) והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה ו/או הפרת החוק על ידו ו/או תביעה ו/או דרישת צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסר לפרסום באתר ו/או כתוצאה מקישורים שביצע לאתר ו/או כל הפרה של תנאי מתנאי שימוש של האתר.

סגירת תפריט

לתיאום פגישה השאירו פרטים:

או התקשרו:

דילוג לתוכן